رباعی شماره‌ی ۱۰۲۳


فرق است میان آنچه شاعر گوید
‎با آنچه که شعر او به ظاهر گوید

کامل نتوان مراد کس را فهمید
از آنچه که با زبان قاصر گوید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید