رباعی شماره‌ی ۱۰۳۲


تنها الفی تفاوت خمر و خمار
تنها الفی تفاوت مهر و مهار‎

تنها الفی تفاوت از بخت به باخت
تنها الفی تفاوت شعر و شعار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید