رباعی شماره‌ی ۱۱۳۴


دیگر دل زار و خسته را خوار مکن
بر رفتن راه بسته اصرار مکن

معشوقه اگر رفت و فراموشت کرد
خود را به دلی شکسته آزار مکن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید