رباعی شماره‌ی ۹۱۹


با اینکه امور زندگانی سخت است
‎از بخت خودم ولی خیالم تخت است

گویند هر آنکه می بنوشد خوشبخت
وآنکس که از آن حذر کند بدبخت است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید