رباعی شماره‌ی ۱۰۷۰


از رنجش من چه باشدش قصد و هدف؟
‎جز دشمنی‌ام چه دیگرش مانده به کف؟

هر دم به جفا اطاعتش کردم و حیف
کاین عمر گران به خاطرش گشته تلف

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید