رباعی شماره‌ی ۱۱۸۷


خود را ز چه رو به نام شاعر خوانی؟
‎یا حافظ و سعدیِ معاصر دانی؟

وقتی که بدون حفظ معنا در شعر
همواره اسیر وزن و ظاهر مانی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید