رباعی شماره‌ی ۶۰۹


بر تربیت خران مکن هیچ حساب
‎خود را به میانشان مده بیش عذاب

نآموخته‌اند اگر ز تعلیم فلک
حاصل نشود جز آن ز صد جلد کتاب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید