رباعی شماره‌ی ۸۴۷


فاسد شدن حکومت افسر و دین
‎افتادن بی‌گنه بسی سر به زمین

خونخواهی و انتقام از آن از سر کین
تاریخ نوشته شد سراسر به چنین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید