رباعی شماره‌ی ۷۳۹


از جانوران ندیده‌ام در همه دهر
مهلک‌تر و درنده‌تر از قاضی شهر‎

کو با قلمش به وقت دستور قصاص
جانی بگرفته همچو نیشی پر زهر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید