رباعی شماره‌ی ۸۵۱


درباره‌ی فهم خود ز ایمان و یقین
طفلی به میان مؤمنان گفت چنین‎

هر یک ز شما به حکم ادیان دگر
دوزخ برود بجای فردوس برین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید