رباعی شماره‌ی ۶۴۰


گویند که کردگار عالم نیکوست
هر خیر که مردمان ببینند از اوست‎

افسوس فقط که وقتِ روزی دادن
با دوست چو دشمنست و با دشمن دوست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید