رباعی شماره‌ی ۸۶۰


ما را به خدا همین بُود جرم و گناه
‎کز راحت ما یکی کشد سختی و آه

بیچاره کسی که بابت قدرت و جاه
یک جامعه را نشانده بر خاک سیاه

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید