رباعی شماره‌ی ۸۰۲


تا بوده چنین بوده به بازی مرسوم
‎یک سو همه شاد و سوی دیگر مغموم

خوشحالی و غم ولی ندارد مفهوم
گر پوچی هر نتیجه باشد معلوم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید