رباعی شماره‌ی ۲۲۹


«قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین»‎

بانگ آمده، خوانده هر دو را بیخبران
ما هم که میان آسمانیم و زمین


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید