رباعی شماره‌ی ۵۶


شیخی به در میکده با گِل بنوشت
کای بیخبران! ز دست دادید بهشت

بانگی به میان ز خاک آن گِل برخاست
هر فرد درو کند همان دانه که کشت


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید