رباعی شماره‌ی ۳۸


آن خام که با زمانه درگیر شدست
تا آنکه شود پخته بسی پیر شدست

هان! کام دلت به روز فردا مفکن
تا دیده به هم زنی دگر دیر شدست

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید