رباعی شماره‌ی ۳۶۶


با مسخ کتاب و دین چه بایستی کرد؟
با جان‌به‌کف یقین چه بایستی کرد؟‎

با آنکه به جرم رقص و آواز و شراب
ما را بکشد به کین، چه بایستی کرد؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید