رباعی شماره‌ی ۵۷۹


ماییم و شب و چراغ و عقل و بصری
زین شام سیه به جست و جوی مفری‎

خاموش شود چراغ و در خواب شویم
امّید به بیداری و نور سحری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید